AGB Emitter®-Cloud

I. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för tillhandahållande av SaaS-tjänster och tillhandahållande av programvarulösningar som en del av IoT-tjänstenIoT-tjänsten eMitter®-molnetoch tillhörande programvara och serverapplikationer av oss, Futura GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 35, 33178 Borchen, i enlighet med specifikationerna i Bilaga 1. Servicenivåavtalet (SLA) gäller för service och underhåll i Bilaga 2. Våra allmänna försäljningsvillkor, tillgängliga på www.futura-germany.com/agb. I händelse av motstridigheter ska dessa allmänna villkor ha företräde framför våra allmänna försäljningsvillkor.

II Ämne

(1) Vi ger dig tillgång till eMitter® Cloud och en tidsbegränsad, enkel och icke-överförbar licens för de programvaruapplikationer som finns tillgängliga där under avtalsperioden.

(2) Under avtalsperioden ges dessutom åtkomst till eMitter® Cloud och tillhörande programvaruapplikationer via eMitter®-appen, som vi gör tillgänglig för kostnadsfri nedladdning från Google Play eller App Store.

III Förmånernas inträde

Avtalsperioden börjar i början av den månad som följer på den månad då hårdvaruenheten köptes.

IV. Provision fee, license and support fee

(1) Den överenskomna licens- och supportavgiften, som omfattar både tillhandahållandet av molntjänsten och tillhandahållandet av programvarumodulen samt underhålls- och supporttjänster för programvaran, måste betalas i förskott.

(2) Individuella anpassningar, t.ex. av programvarumodulen med hjälp av ett individuellt gränssnitt, samt eventuella utbildningar ska avtalas och faktureras separat.

(3) Särskilda lösningar såsom all-inclusive-priser eller andra alternativa prismodeller måste avtalas i enskilda avtal.

  1. Stöd, skötsel och underhåll

(1) Vi tillhandahåller en supporthotline från måndag till fredag från 08:00 till 16:00, med förbehåll för ändringar i företagets eller kollektivavtalade arbetstidsbestämmelser. Helgdagar i Nordrhein-Westfalen samt den 24 och 31 december är undantagna. Supporthotline hjälper dig vid problem med programvarumodulerna och svarar på frågor om programvarufel och applikationsproblem. Förfrågningar kan också göras skriftligen eller via e-post. Supporthotline förklarar inte specifika programfunktioner eller hur du implementerar programvarumodulen i dina arbetsprocesser; detta är tjänster som du kan beställa via ytterligare utbildningskurser.

Dessutom ska servicenivåavtalet i
bilaga 2
till detta kontrakt.

(2) Vi är skyldiga att underhålla programvarumodulerna. Programvaruunderhåll omfattar i synnerhet anpassning till lagstadgade krav och kontinuerlig vidareutveckling av programvaran. Uppdateringar av molnlösningarna ingår i programvaruunderhållet och utförs av oss.

(3) Vi ansvarar inte för tillfällig otillgänglighet av applikationen i samband med nödvändigt underhållsarbete. Underhållsarbeten måste meddelas av oss 24 timmar i förväg. Om ett säkerhetshot kräver åtgärder med kort varsel är vi i detta fall behöriga att utföra underhållsarbetet omedelbart.

  1. VI Garanti

(1) Eftersom programvara – särskilt av komplex natur – inte kan utvecklas helt felfri, garanterar vi endast att våra programvaror inte har några funktionsfel som försämrar deras användning mer än obetydligt.

(2) Om ett programvarufel uppstår under avtalstiden måste du omedelbart meddela oss detta. Meddelandet måste vara så specifikt att den felaktiga programsekvensen kan återskapas. Garantianspråk som härrör från programvarufel är initialt begränsade till omedelbar korrigering. Du har endast rätt att minska licens- och supportavgiften och att frånträda avtalet om avhjälpandet har misslyckats två gånger inom en rimlig tidsperiod eller om vi allvarligt och slutgiltigt har vägrat att avhjälpa felet.

VII Skydd av personuppgifter

Dataskyddsbestämmelserna för leverantören på https://www.futura-germany.com/datenschutz/ gäller.

Behandlingen av dina uppgifter utförs av oss för vår räkning i enlighet med orderhanteringsavtalet i
bilaga 3
.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, stöld eller manipulation i enlighet med den senaste tekniken.

VIII. Avtalets löptid

Avtalet börjar gälla när förmånerna börjar betalas ut (avsnitt II.) och har en löptid på 12 månader. Det förlängs automatiskt med ytterligare 12 månader om inte en av parterna säger upp avtalet minst tre månader före avtalstidens utgång.

De lagstadgade bestämmelserna om extraordinär annullering förblir opåverkade.

  1. IX. Prisjusteringsklausul

Vi har rätt att ändra den månatliga licens- och supportavgiften efter eget rimligt gottfinnande om våra egna totala kostnader ökar eller minskar. Exempel på kostnadsposter som påverkar beräkningen av avgiften är personalkostnader, kostnader för tekniskt tillhandahållande av support och andra försäljningskostnader (fakturering, betalning, marknadsföring etc.), allmän administration och andra omkostnader (t.ex. hyra, ränta och andra finansieringskostnader, kostnader för personal, tjänsteleverantörer och tjänster, IT-system, energi) samt av staten påförda avgifter, bidrag, skatter och pålagor. Du kommer att underrättas om eventuella prisändringar minst tre månader innan de träder i kraft, tillsammans med skälen till ändringarna i förhållande till de berörda kostnadsposterna.