ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Allmänna villkor och kundinformation

Allmänna villkor

 • 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås mellan oss, Futura
Futura GmbH, företrätt av dess verkställande direktörer Oliver Klute & Daniel Schröer, Rudolf-Diesel-Straße 35, 33178 Borchen, Tyskland
och du som köpare för leverans av varor som inte ingås genom distansförsäljning via våra onlinebutiker. För digitala produkter gäller även de allmänna villkoren för eMitter® Cloud och det tillhörande servicenivåavtalet (SLA). Vi erkänner inte några villkor från köparen som strider mot eller avviker från dessa allmänna villkor och invänder härmed uttryckligen mot dem. Avvikande allmänna villkor för köparen, tilläggsavtal och/eller säkerhetsavtal är endast giltiga om vi uttryckligen godkänner dem. De lagstadgade bestämmelserna om företräde för enskilda avtal påverkas inte av detta.

(2) Vi erbjuder endast våra produkter till försäljning om du är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när den rättsliga transaktionen ingås (entreprenör). Ingåendet av avtal med konsumenter är uteslutet.

 • 2 Ingåendet av avtalet

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor. Varornas väsentliga egenskaper framgår av respektive erbjudande.

(2) På begäran, per telefon eller i textform, kommer vi att ge dig ett anpassat erbjudande, som skickas till dig i textform och som vi är bundna till i 10 dagar (om inte en annan period anges i respektive erbjudande). Du accepterar erbjudandet med bekräftelse i textform.

(3) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-post är tekniskt säkerställt och, i synnerhet, att det inte förhindras av SPAM-filter.

 • 3 Priser, betalningsvillkor och fraktkostnader

(1) De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna är nettopriser. Den lagstadgade mervärdesskatten ingår inte.

(2) De uppkomna fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset, utan visas separat i erbjudandet, såvida inte leverans utan fraktkostnader har utlovats.

(3) Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå för vilka vi inte är ansvariga, såsom tullavgifter, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller växelkursavgifter för kreditinstitut), som ska bäras av dig.

(4) Eventuella kostnader för överföring av pengar (överförings- eller växelkursavgifter som debiteras av kreditinstituten) ska bäras av dig i de fall då leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen initierades utanför Europeiska unionen.

(5) Om inte annat uttryckligen avtalats förfaller köpeskillingen för den första beställningen omedelbart efter mottagandet av fakturan genom banköverföring i förskott. För befintliga kunder sker köpet på avbetalning med avtalad betalningstid. Betalning skall ske genom banköverföring till det konto som anges på fakturan. Avdrag för rabatter är endast tillåtet om det uttryckligen anges i respektive erbjudande eller faktura.

(6) Vid förskottsbetalning ska du vara i dröjsmål senast 30 dagar efter förfallodagen och mottagandet av fakturan; vid köp på faktura ska du vara i dröjsmål när du överskrider den avtalade betalningstiden utan att behöva en ytterligare påminnelse. Under dröjsmålstiden skall ränta debiteras på köpeskillingen med den lagstadgade dröjsmålsränta som är tillämplig. Vi förbehåller oss rätten att göra gällande ytterligare krav på skadestånd på grund av dröjsmål. Om du är en handlare påverkas inte vår fordran på kommersiell löptidsränta (§ 353 HGB).

(7) Du har endast rätt till kvittning, såvida det inte rör sig om motkrav som härrör från samma avtalsförhållande, om dina motkrav har fastställts rättsligt, är obestridda eller har erkänts av oss.

(8) För digitala enheter faktureras avgifterna för användning av eMitter®Cloud separat i enlighet med de allmänna villkoren för eMitter® Cloud.

 • 4 Leveransvillkor

(1) Leveransdatum och leveranstider är endast bindande om de har bekräftats skriftligen av oss. Om betalning sker i förskott via banköverföring skickas varorna inte förrän vi har mottagit hela köpeskillingen och fraktkostnaderna.

(2) Om en produkt som beställts av dig mot förmodan inte är tillgänglig trots att en lämplig täckningstransaktion har genomförts i tid, av en anledning som vi inte är ansvariga för, kommer du omedelbart att informeras om den bristande tillgängligheten och, i händelse av avbokning, kommer alla redan gjorda betalningar att återbetalas omedelbart.

(3) Delleveranser är tillåtna och kan faktureras av oss oberoende, förutsatt att du inte debiteras ytterligare kostnader för frakt till följd av detta.

 • 5 Ansvar för materialfel

(1) Ansvarsperioden för materialfel är ett år från leverans av varorna. Den förkortade tidsfristen gäller inte:

– för av oss vållad skada som är hänförlig till skada på liv, lem eller hälsa samt för annan skada som vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;
– i den mån vi bedrägligt har dolt felet eller har tagit på oss en garanti för varans kvalitet;
– för föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och som har orsakat dess defekt;
– i händelse av lagstadgade regresskrav som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

(2) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara överenskomna som kvaliteten på varan, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

(3) I händelse av fel lämnar vi garanti efter eget gottfinnande genom reparation eller efterföljande leverans. Om avhjälpandet av fel misslyckas, kan du kräva prisavdrag eller häva avtalet efter eget gottfinnande. Avhjälpande av fel skall anses ha misslyckats efter det andra misslyckade försöket, om inte föremålets eller felets art eller andra omständigheter föranleder annat. Vid avhjälpande av fel är vi inte skyldiga att bära de ökade kostnader som uppstår genom transport av varorna till en annan plats än uppfyllelseplatsen, förutsatt att transporten inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

 • 6 Övriga skulder

(1) Vi ansvarar för skador – oavsett rättslig grund – inom ramen för skadeståndsskyldigheten vid uppsåt och grov vårdslöshet. Vid enkel vårdslöshet ansvarar vi endast, med förbehåll för lagstadgade ansvarsbegränsningar (t.ex. omsorg i våra egna angelägenheter; obetydligt åsidosättande av skyldigheter), för

 • för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa,

 • för skador till följd av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse vars fullgörande är av väsentlig betydelse för ett korrekt genomförande av avtalet och vars fullgörande avtalsparten regelbundet förlitar sig på och kan förlita sig på); i detta fall är dess ansvar dock begränsat till ersättning för förutsebara, typiskt sett uppkommande skador.

 • Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller även vid pliktbrott av eller till förmån för personer för vilkas fel vi ansvarar enligt lagstadgade bestämmelser. De gäller inte om vi i bedrägligt syfte har dolt ett fel eller har övertagit en garanti för varans kvalitet och för dina anspråk enligt produktansvarslagen.

(2) Du får endast frånträda avtalet på grund av ett åsidosättande av skyldigheter som inte består av ett fel om vi är ansvariga för åsidosättandet av skyldigheter. I alla andra avseenden gäller de lagstadgade kraven och rättsliga följderna för annullering och ersättning.

 • 7 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du får endast utöva en retentionsrätt i den mån den avser fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla fordringar som härrör från den aktuella affärsrelationen har betalats till fullo. Innan äganderätten till de reserverade varorna överförs är pantsättning eller överföring som säkerhet inte tillåten.

(3) Du får sälja varorna vidare inom ramen för den normala affärsverksamheten. I detta fall överlåter du härmed till oss alla fordringar på fakturabeloppet som tillkommer dig från återförsäljningen; vi accepterar överlåtelsen. Du är vidare behörig att inkassera fordran. Om du inte fullgör dina betalningsskyldigheter förbehåller vi oss dock rätten att själva driva in fordran.

(4) Om de varor som omfattas av äganderättsförbehållet kombineras och blandas, förvärvar vi samäganderätt till den nya artikeln i förhållande till fakturavärdet av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de andra bearbetade artiklarna vid tidpunkten för bearbetningen.

(5) Vi åtar oss att på din begäran frigöra de värdepapper som du har rätt till i den utsträckning som det realiserbara värdet av våra värdepapper överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10%. Vi skall ansvara för urvalet av de säkerheter som skall frisläppas.

 • 8 Lagval, fullgörelseort, domstolsland

(1) Tysk lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor.

(2) Uppfyllelseort och jurisdiktion är vårt säte om du är en näringsidkare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän domstolsort i Tyskland eller EU.

Senast uppdaterad: 29.11.2023