ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Allmänna villkor och kundinformation

1 Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor reglerar rättigheter och skyldigheter för tillhandahållande av arbete och tjänster mellan Futura GmbH och kunden.

1.2 Dessa allmänna villkor ska gälla exklusivt. Kundens allmänna villkor och kompletterande villkor är undantagna. Avvikande eller motstridiga villkor ska inte erkännas av oss om vi inte uttryckligen har godkänt dem skriftligen.

2 Avtalets innehåll/fullgörande av avtalet

2.1 Tillhandahållande av tjänster

2.1.1 Futura GmbH åtar sig att tillhandahålla de arbeten och/eller tjänster som anges i avtalet (nedan kallade ”tjänster”).

2.1.2 Tjänsterna skall tillhandahållas av Futura GmbH antingen av yrkesmässigt kvalificerade anställda eller, om inte annat överenskommits i avtalet, av kvalificerade underleverantörer. Futura GmbH förblir alltid direkt skyldig gentemot kunden.

2.1.3 Futura GmbH avgör efter eget gottfinnande vilka yrkesmässigt kvalificerade medarbetare och/eller underleverantörer som skall anlitas.

2.1.4 Futura GmbH skall tillhandahålla tjänsterna med största omsorg och enligt den säkrade tekniska utvecklingsnivån. I den mån tjänsterna avser skapande av individuell programvara, skall standardmoduler som ingår i denna programvara levereras i objektkod och utan teknisk systemdokumentation.

2.1.5 I den mån kundens krav ännu inte framgår eller inte framgår tydligt av ett befintligt specifikationsblad eller tjänstebeskrivningen i avtalet, eller dessa ännu inte är tillräckligt specificerade, ska Futura GmbH med kundens stöd specificera dem mot den ersättning som anges i avtalet, utarbeta ett koncept för kraven och överlämna det till kunden för godkännande. Kunden skall skriftligen godkänna konceptet inom tio arbetsdagar efter leverans. I annat fall skall den anses godtagen om ingen invändning görs. Konceptet är en bindande specifikation för ytterligare tjänster.

2.1.6 Om Futura GmbH inser att tjänstebeskrivningen är felaktig eller tvetydig, skall Futura GmbH utan dröjsmål skriftligen informera kunden om detta. Kunden skall därefter utan dröjsmål besluta om den fortsatta hanteringen. Om detta beslut inte fattas omedelbart skall kunden stå för de extra kostnader som uppstår till följd av förseningen.

2.1.7 Futura GmbH förbehåller sig rätten att frånträda avtalet om det efter beställningen visar sig att beställningen inte kan utföras, inte kan täcka kostnaderna eller endast kan utföras till oskäligt höga kostnader.

2.1.8 I den mån beställningen utgör ett anbud enligt § 145 i den tyska civillagen (BGB), har Futura GmbH rätt att acceptera detta anbud inom en period av två veckor.

2.2 Projektets tidsplan

2.2.1 En projektplan kan upprättas i kontraktet i samråd mellan Futura GmbH och uppdragsgivaren.

2.2.2 Projektplanen kan för Tjänsterna ange ett uppskattat eller ett fast slutdatum för slutförandet av Tjänsterna eller uppförandet av Anläggningarna.

2.2.3 Om tjänsten inte kan tillhandahållas på ett datum som överenskommits i avtalet av skäl som Kunden är ansvarig för, ska datumet flyttas fram i motsvarande grad. Skäl som Kunden är ansvarig för skall anses föreligga i synnerhet om Kunden inte korrekt uppfyller sina skyldigheter att samarbeta i enlighet med punkt 4.

2.3 Kontaktperson

2.3.1 Båda avtalsparterna ska utse en kontaktperson och dennes ställföreträdare i avtalet. Den senare får fatta beslut och verkställa dem omedelbart, såvida dessa inte ändrar dessa allmänna villkor. Det övergripande projektansvaret regleras i kontraktet.

2.4 Projektmöten

2.4.1 För att säkerställa en framgångsrik och snabb leverans av Tjänsterna kommer Projektledarna att hålla regelbundna projektmöten från dagen för undertecknandet av Avtalet till dess att Tjänsterna har slutförts.

2.4.2 Innehållet i projektmötena kommer särskilt att vara

Status för projektet:

Beteckning på de prestandadelar på vilka arbete utförts under rapporteringsperioden. Status för det utförda arbetet och de testresultat som uppnåtts samt en jämförelse mellan mål och faktisk status om tidsramar och/eller kraven enligt specifikationerna inte uppfyllts.

Förhandsvisning:

Översikt över det arbete som planeras för nästa rapporteringsperiod.

3 Förändringar i resultat

3.1 Både beställaren och Futura GmbH kan skriftligen ansöka hos den andra avtalsparten om en ändring av omfattningen av de tjänster som anges i avtalet.

3.2 Mottagaren av ändringsbegäran skall omedelbart kontrollera om och under vilka förutsättningar de begärda ändringarna kan genomföras och skall i princip skriftligen meddela den andra parten om godkännande eller avslag inom tio arbetsdagar och, om nödvändigt, ange skälen. Om Kundens ändringsbegäran kräver en omfattande granskning skall detta avtalas separat. Futura GmbH kan kräva skälig ersättning för inspektionsarbetet.

3.3 Mottagaren av begäran om ändring får endast avslå den om genomförandet av ändringen är orimligt, särskilt med avseende på ansträngning och schemaläggning. Mottagaren av begäran om ändring får, i den mån genomförandet av en begäran om ändring påverkar avtalsvillkoren, kräva en lämplig justering av avtalsvillkoren, särskilt justering av ersättningen och senareläggning av tidsfristerna.

3.4 Beställaren och Futura GmbH kan komma överens om att de tjänster som berörs av ändringsbegäran skall avbrytas till dess att nödvändig justering av avtalsvillkoren har skett. Utförandeperioderna skall förlängas med den tid som avbrottet varar. Futura GmbH kan kräva avtalad ersättning för den tid avbrottet varar samt motsvarande ökning av en avtalad övre gräns eller ett avtalat fast pris i den mån de anställda som berörs av avbrottet inte kunde användas på annat sätt. Förutsättningen är ett skriftligt meddelande i god tid från Futura GmbH där de berörda medarbetarna erbjuds att utföra jämförbara aktiviteter hos arbetsgivaren under avbrottet.

3.5 Om omfattningen av tjänsterna ändras och en ändring påverkar specifikationerna eller någon annan redan antagen handling, skall Futura GmbH återge ändringen däri på beställarens bekostnad.

4 Kundens skyldigheter att samarbeta

4.1 Om inte annat överenskommits i avtalet skall tjänsterna tillhandahållas av Futura GmbH.

4.2 Kunden är skyldig att samarbeta vid tillhandahållandet av de tjänster som anges i avtalet. Samarbetsskyldigheten omfattar särskilt att Kunden tillhandahåller all nödvändig information och alla nödvändiga dokument i rätt tid och fullständigt, att Kunden skapar de nödvändiga förutsättningarna för tillhandahållandet av tjänster i sina lokaler, såsom särskilt IT- och kommunikationsinfrastruktur, lämpliga lokaler och kontorstjänster, och att Kunden tillhandahåller specialistpersonal i lämplig omfattning för att säkerställa tillhandahållandet av de tjänster som ska utföras.

4.3 Kunden är skyldig att upprätthålla ett IT-säkerhetskoncept i enlighet med den aktuella tekniska utvecklingen och att se till att lämpliga skyddsåtgärder alltid hålls uppdaterade.

4.4 Ytterligare skyldigheter att samarbeta kan avtalas.

5 Acceptans för arbetsprestation

5.1 Om arbete skall utföras, skall Futura GmbH skriftligen meddela beställaren att arbetet är klart att tas emot.

5.2 Kunden åtar sig att förklara godkännande efter framgångsrik inspektion av det arbete som utförts i enlighet med avtalet. I synnerhet kräver granskningen också kontroll av de delar som ska användas i slutet av månaden, i slutet av året eller annars endast ibland.

5.3 Godkännandeförklaringen skall göras skriftligen i ett godkännandeprotokoll. Det ovillkorliga användandet av arbetsprestationen (faktisk drift) är dock likvärdigt med godkännande. Godkännande skall också anses ha meddelats om inga väsentliga fel har rapporterats skriftligen av Futura GmbH efter utgången av 20 arbetsdagar efter det att beredskap för godkännande har meddelats. Futura GmbH skall vid anmälan om beredskap för accept erinra om denna tidsfrist.

5.4 Följande defektklasser gäller för godkännandeförfarandet:

– Felklass 1: Den avtalsenliga användningen är orimligt begränsad eller utesluten.

– Felklass 2: Den avtalsenliga användningen är begränsad, men godkännandeförfarandet kan genomföras.

– Defektklass 3: Den avtalsenliga användningen begränsas inte eller endast obetydligt av defekten.

5.5 Kunden har rätt att vägra godkännande om det föreligger fel av felklass 1. Eliminering av fel i felklass 2 utförs så långt som möjligt under godkännandeförfarandet. Avvikelser i felklass 2 och 3 berättigar inte beställaren att vägra mottagande. Sådana fel som kvarstår efter mottagandet skall avhjälpas av Futura GmbH inom ramen för garantin enligt punkt 9 enligt en av parterna överenskommen tidplan.

5.6 Ovanstående godkännandeförfarande ska även gälla för delleveranser som överenskommits i avtalet.

5.7 Om Futura GmbH av skäl som beror på Futura GmbH inte lyckas tillhandahålla avtalade prestanda i enlighet med avtalet inom en av kunden angiven rimlig tidsfrist, får kunden helt eller delvis frånträda avtalet. I detta fall skall Kunden betala ersättning endast för de delar av de utförda tjänsterna som är användbara för honom.

6 Ersättning/betalningsvillkor

6.1 Ersättningens storlek ska anges i avtalet.

6.2 Ersättningen skall avtalas som ett fast pris eller som ersättning i förhållande till kostnaderna.

Kostnaderna beror på antalet konsultdagar eller de materialkostnader som uppkommit.

En rådgivningsdag, beräknad – beroende på den utsedda medarbetarens kvalifikationer – i enlighet med det överenskomna dagspriset, omfattar åtta arbetstimmar.

6.3 Därutöver tillkommer kostnader i enlighet med individuella avtalsbestämmelser samt resekostnader. Ersättning skall erläggas enligt betalningsplan, i annat fall efter utförd tjänst och fakturering. Utlägg och resekostnader ska betalas när skadan inträffar.

Alla ersättningar ska betalas inom 14 dagar netto utan avdrag, plus tillämplig lagstadgad mervärdesskatt som framgår av fakturan.

Vid utebliven betalning skall dröjsmålsränta debiteras med 4 % per år över Europeiska centralbankens vid var tid gällande basränta. Övriga rättigheter påverkas inte av detta.

6.4 Kvittning mot Futura GmbH:s fordringar är endast tillåten med obestridda eller lagakraftvunna fordringar.

6.5 Rätten att använda arbetsprestationerna enligt punkt 7 övergår till kunden efter full betalning av den ersättning som tillkommer Futura GmbH.

6.6 Fram till dess att Futura GmbH:s fordringar har reglerats till fullo, har Futura GmbH rätt att behålla de handlingar som tillhandahållits Futura GmbH, vars utövande dock strider mot god tro om behållandet skulle orsaka kunden oproportionerligt stor skada som inte kan motiveras vid en avvägning mellan båda intressena.

6.7 Samtliga levererade varor, material och IT-system förblir Futuras egendom (reservvara) till dess samtliga fordringar är betalda, även om betalning sker för särskilt angivna fordringar.

7 Nyttjanderätter / Uppfinningar

7.1 Kunden beviljas en icke-exklusiv rätt, som kan överlåtas inom kundens företag, är obegränsad i tid och begränsad till Förbundsrepubliken Tyskland, att använda de arbetsresultat som överenskommits i avtalet för det avsedda ändamålet.

Futura GmbH har rätt att använda sina arbetsresultat, verktyg och hjälpmedel, som bolaget har använt eller utvecklat för att fullgöra tjänsterna, på valfritt sätt. Standardprogramvaror från Futura GmbH, som tillhandahålls på grundval av programvarulicensavtal, omfattas inte av denna nyttjanderätt.

7.2 Följande skall gälla för uppfinningar som skapats eller utvecklats under och i samband med utförandet av tjänsterna av en av de avtalsslutande parterna och för vilka industriell äganderätt har registrerats:

Uppfinningar av anställda hos huvudmannen tillhör huvudmannen och uppfinningar av anställda hos Futura GmbH tillhör Futura GmbH. Parterna, inklusive deras dotterbolag, beviljar varandra en icke-exklusiv, oåterkallelig, världsomfattande och royaltyfri licens till dessa uppfinningar och till alla industriella äganderätter som beviljas i samband med dem.

Uppfinningar som görs gemensamt av anställda hos båda avtalsslutande parter och industriella äganderätter som beviljas för dessa skall tillhöra båda parter. Vardera parten skall ha rätt att licensiera sådana uppfinningar till tredje part eller att överföra sina rättigheter utan att underrätta den andra parten eller göra betalningar till den.

8 Skadestånd i händelse av intrång i äganderätten

8.1 Futura GmbH skall försvara och hålla kunden skadeslös mot anspråk på att arbetsresultatet kränker industriell äganderätt, under förutsättning att

– huvudmannen skriftligen anmäler kravet inom 30 dagar – eller tidigare om det krävs enligt tillämplig lag,

– Futura GmbH förbehåller sig rätten till juridiskt försvar och förlikningsförhandlingar, och

– kunden tillhandahåller Futura GmbH den information och det stöd som krävs för det rättsliga försvaret och ger Futura GmbH motsvarande fullmakt.

8.2 Ersättning skall inte utgå om intrånget grundas på arbetsresultat som inte längre är aktuella eller har ändrats, förutsatt att intrånget hade kunnat undvikas om kunden hade använt en aktuell, oförändrad version av de arbetsresultat som Futura GmbH tillhandahållit. Detta förutsätter att kunden rimligen kunde ha förväntats använda den i syfte att undvika skada.

8.3 Om arbetsresultatet utgör intrång eller om Futura GmbH anser att det utgör intrång, får Futura GmbH efter eget gottfinnande och på egen bekostnad

– ändra arbetsresultaten på ett sådant sätt att de inte längre utgör intrång, eller

– för Kunden anskaffa en licens för vidare användning av arbetsresultaten.

Om inget av alternativen kan övervägas med en ekonomiskt försvarbar insats, har Futura GmbH rätt att ersätta kunden för den ersättning som betalats för arbetsresultatet. Denna klausul reglerar slutgiltigt hela omfattningen av ersättningen och uppdragsgivarens anspråk, om inte annat följer av tvingande lagbestämmelser eller de effektiva ansvarsbegränsningar som avtalats i kontraktet.

8.4 Undantaget ska inte gälla om kunden

– använder en arbetsprodukt som inte har godkänts av Futura GmbH, eller

– arbetsresultatet har förändrats, eller

– använder arbetsresultatet med program som inte är licensierade av Futura GmbH eller under andra användningsvillkor än de som överenskommits i avtalet, såvida inte intrånget också skulle ha inträffat oberoende av förekomsten av ett av dessa villkor.

8.5 Endast kunden är ansvarig för lagligheten av överföringen och/eller användningen av program och/eller dokument som kunden överlämnar till Futura GmbH. Futura GmbH är inte skyldigt att kontrollera att användningen är laglig. Om Futura GmbH av tredje man åläggs ansvar för förbudsföreläggande eller skadestånd på grund av tillhandahållande eller användning av sådana program och/eller dokument, skall kunden hålla Futura GmbH skadeslöst från alla anspråk.

9 Garanti för arbete och tjänster

9.1 Futura GmbH garanterar att de mottagna arbetsprestationerna överensstämmer med den avtalade tjänstebeskrivningen och inte är behäftade med fel som upphäver eller avsevärt minskar deras lämplighet i jämförelse.

9.2 Preskriptionstiden för anspråk på grund av fel är 12 månader räknat från riskövergången. Detta gäller inte vid krav på skadestånd.

9.3 Kundens garantianspråk omfattar inte arbetsprestationer som Kunden ändrar eller som han inte använder i den avtalsenliga systemmiljön; såvida inte Kunden bevisar att denna användning inte är orsaken till det rapporterade felet. Ingen garanti lämnas i synnerhet i följande fall: Olämplig eller felaktig användning, felaktig montering eller idrifttagning av beställaren eller tredje part, naturligt slitage, felaktig eller försumlig hantering, felaktigt underhåll, olämpliga driftsmaterial, kemisk, elektrokemisk eller elektrisk påverkan, såvida inte Futura GmbH är ansvarig för dem. En ytterligare förutsättning för garantianspråk är att felet är reproducerbart eller kan upptäckas.

9.4 Kunden skall inom ramen för vad som är skäligt bistå Futura GmbH med att avhjälpa fel, särskilt genom att till Futura GmbH sända en databärare med det aktuella programmet och på Futura GmbH:s begäran tillhandahålla arbetsutrustning. När det gäller skapande av programvara skall Futura GmbH rätta felet, beroende på dess betydelse, antingen genom att tillhandahålla en förbättrad version av programvaran eller genom att tillhandahålla information om hur felets effekt kan elimineras eller kringgås.

9.5 Futura GmbH är skyldig att avhjälpa fel som inte obetydligt minskar arbetsprestationens värde och lämplighet och som kunden skriftligen har påtalat inom skälig tid i begriplig form.

9.6 Om ett fel inte avhjälps inom skälig tid, får Kunden sätta ut en skälig frist för avhjälpande av felet. Om felet inte kan avhjälpas efter utgången av den skäliga tiden, får beställaren kräva nedsättning av ersättningen eller, om arbetsprestationens värde eller lämplighet avsevärt försämras, hävning av avtalet.

9.7 Garantin upphör att gälla inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Detta gäller även för alla levererade varor, material och IT-system.

9.8 Futura GmbH har rätt att kräva ersättning för sina kostnader i den mån Futura GmbH vidtagit åtgärder med anledning av en felanmälan utan att fel förelegat.

9.9 Garantin upphör i förtid om beställaren utan Futura GmbH:s föregående skriftliga medgivande låter tredje part utföra ändringar eller reparationer eller om beställaren, om ett fel har uppstått, inte omedelbart vidtar alla lämpliga åtgärder för att minimera skadan och underrättar Futura GmbH om felet och ger Futura GmbH möjlighet att avhjälpa felet. Fel som upptäcks under garantitiden skall skriftligen anmälas till Futura GmbH utan dröjsmål, dock senast inom fem arbetsdagar. Kostnader för rättelser som utförs på Futura GmbH:s anläggningar skall bäras av Futura GmbH. Om reparationen inte skall utföras på Futura GmbH:s anläggning och är möjlig, är kunden skyldig att bära de därmed sammanhängande kostnaderna i den mån de överstiger de vanliga kostnaderna för transport, personal, resor och logi samt kostnaderna för installation och borttagning av de defekta delarna.

9.10 Om de av kunden reklamerade felen varken kan upptäckas eller reproduceras vid felsökningen, har Futura GmbH rätt att debitera kunden för de kostnader som är förenade med felsökningen.

10 Ansvar

10.1 Futura GmbH ansvarar, oavsett rättslig grund, för skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, för uttryckligen garanterade egenskaper och för defekter som företaget bedrägligt har dolt eller vars frånvaro det har garanterat och i enlighet med produktansvarslagen. Ytterligare anspråk är uteslutna.

10.2 Vid förlust av data ansvarar Futura GmbH endast för den rekonstruktionsinsats som krävs om säkerhetskopior finns tillgängliga. Kunden ansvarar för att säkerhetskopior skapas.

10.3 I händelse av dröjsmål skall Futura GmbH ansvara för den bevisade skadan för vilken Futura GmbH är ensamt ansvarig. Ersättningen för detta skall begränsas till 0,5% per fullgjord förseningsvecka, dock maximalt 5% av ersättningen för de delar av tjänsterna som inte fullgjorts i tid.

10.4 Ovanstående ansvarsbegränsningar ska inte gälla vid ansvar för uppsåtlig skada på liv, lem eller hälsa.

11 Tystnadsplikt/dataskydd

11.1 Avtalsparterna är skyldiga att hemlighålla all affärsmässig, teknisk och vetenskaplig kunskap eller affärs- och yrkeshemligheter som de har fått kännedom om i samband med fullgörandet av avtalet och som är märkta som sådana eller är uppenbart igenkännliga.

Sekretesskyldigheten gäller inte idéer, koncept, know-how och tekniker samt uppgifter som redan är kända för en av parterna eller som var kända utanför avtalsförhållandet.

Utlämnande till tredje part som inte är involverad i fullgörandet av avtalet får endast ske efter skriftligt medgivande från respektive part.

11.2 Futura GmbH har rätt att, inom ramen för syftet med det enskilda avtalet, behandla de personuppgifter som anförtrotts det eller låta tredje part behandla dem i enlighet med bestämmelserna om dataskydd.

11.3 Futura GmbH har rätt att uppta kundens namn i en referenslista. Alla andra hänvisningar till kunden som kund skall överenskommas med kunden i förväg.

11.4 Avtalsparterna förbinder sig att behandla alla föremål (t.ex. programvara, dokument, information) som de erhåller eller får kännedom om från den andra avtalsparten före eller under avtalets fullgörande och som är rättsligt skyddade eller innehåller affärs- eller yrkeshemligheter eller är märkta som konfidentiella konfidentiellt, även efter det att avtalet har löpt ut, om de inte blir allmänt kända utan brott mot tystnadsplikten. Avtalsparterna ska lagra och säkra dessa föremål på ett sådant sätt att tredje part inte kan få tillgång till dem.

Kunden får endast göra kontraktsföremålet tillgängligt för anställda och andra tredje parter som behöver tillgång för att utföra sina uppgifter. Han skall instruera dessa personer om att objekten skall behandlas konfidentiellt.

12 Återlämnande av dokument

12.1 Efter att ha reglerat sina fordringar som härrör från avtalsförhållandet skall Futura GmbH på kundens begäran överlämna alla dokument som kunden eller en tredje part har överlämnat till Futura GmbH av denna anledning. Detta gäller inte för korrespondens mellan parterna och enkla kopior av rapporter, organisationsscheman, ritningar, listor, beräkningar etc. som gjorts inom ramen för avtalet, förutsatt att kunden har fått originalen.

12.2 Futura GmbH:s skyldighet att bevara handlingarna upphör sex månader efter avlämnandet av den skriftliga begäran till huvudmannen att hämta dem, annars tre år, i fråga om handlingar som bevaras i enlighet med punkt 6.6 fem år efter avtalsförhållandets upphörande.

12.3 Kunden har ingen retentionsrätt till de verktyg och program och liknande som Futura GmbH tillfört projektet och som inte ingår i omfattningen av de tjänster som kunden är skyldig att utföra.

13 Uppsägning

13.1 Om kunden underlåter att samarbeta trots påminnelse och tidsbestämning, har Futura GmbH rätt att häva avtalet utan föregående uppsägning. Oberoende av denna uppsägningsrätt har Futura GmbH rätt till ersättning för den skada eller de extra kostnader som uppstår på grund av det uteblivna samarbetet.

13.2 Minsta avtalsperiod är 12 månader. Kunden kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på 3 månader till avtalets utgång. Befintliga avtal förlängs automatiskt med 12 månader om de inte sägs upp.

14 Övriga

14.1 Rättigheter som härrör från avtalsförhållandet får endast överlåtas efter skriftligt medgivande från Futura GmbH.

14.2 Tjänster eller teknisk support som erbjuds av Futura GmbH erbjuds separat från programlicenser. Kunden kan köpa programlicenser utan tjänster.

14.3 Förbundsrepubliken Tysklands lag skall tillämpas. FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor (C.I.S.G.) är undantagen.

14.4 Paderborn är behörig domstol för alla tvister som uppstår till följd av avtalet.

14.5 Kunden förbinder sig att följa bestämmelserna och föreskrifterna i Export Administration Act i USA samt de relevanta tyska exportbestämmelserna (”Exportlagarna”) och ska säkerställa att varken programmen / arbetsresultaten inklusive tekniska data eller direkta produkter därav exporteras direkt eller indirekt i strid med Exportlagarna eller används för ett ändamål som är förbjudet enligt Exportlagarna, i synnerhet för spridning av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen. Denna skyldighet ska även gälla efter fullgörandet av respektive avtal.

15 Klausul om skriftligt formulär

Ändringar och tillägg till dessa Allmänna Villkor ska göras skriftligen och ska uttryckligen anges som sådana. Inga muntliga tilläggsavtal har ingåtts.

  1. Kundinformation

  1. Säljarens identitet

Futura GmbH

Rudolf Diesel St. 35

33178 Borchen

Tyskland

Telefon: 052516916179

E-post: info@futura-germany.com

Alternativ tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som kan nås på https://ec.europa.eu/odr.

  1. Information om ingående av avtal

De tekniska stegen för ingåendet av avtalet, ingåendet av själva avtalet och möjligheterna till korrigering utförs i enlighet med bestämmelserna ”Ingående av avtal” i våra allmänna villkor (del I.).

  1. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Vi lagrar inte den fullständiga avtalstexten. Innan beställningen skickas via online-korgsystemet kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen kommer beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

3.3. Vid offertförfrågningar utanför online-korgsystemet får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

  1. Uppförandekoder

4.1. Vi har överlämnat Trusted Shops GmbH:s hederskodex, som kan ses på: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

  1. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna

De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna framgår av respektive erbjudande.

  1. Priser och betalningsmodaliteter

6.1. De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

6.2. Uppkomna fraktkostnader ingår inte i köpeskillingen. De kan hämtas via en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och ska dessutom bäras av dig, såvida inte gratis leverans har utlovats.

6.3. Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå för vilka vi inte är ansvariga, såsom tullavgifter, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller växelkursavgifter för kreditinstitut), vilka ska bäras av dig.

6.4. Eventuella kostnader för överföring av medel (överföringsavgifter eller valutakursavgifter för kreditinstitut) ska bäras av dig i fall där leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen initierades utanför Europeiska unionen.

6.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.6. Om inte annat anges i de enskilda betalningsmetoderna förfaller betalningskrav som härrör från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

  1. Leveransvillkor

7.1. Leveransvillkoren, leveransdatumet samt eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

7.2. Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under transporten övergår till dig först när varorna överlämnas, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du på egen hand har gett ett transportföretag som inte har utsetts av företagaren eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten i uppdrag att utföra transporten.

Om du är företagare sker leverans och transport på din risk.

  1. Lagstadgat ansvar för fel

Ansvaret för defekter regleras av bestämmelsen ”Garanti” i våra allmänna villkor (del I).

Dessa allmänna villkor och kundinformation har utarbetats av Händlerbunds jurister som är specialiserade på IT-rätt och kontrolleras permanent för att överensstämma med lagen. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättsliga säkerhet och är ansvarig i händelse av varningar. För mer information, vänligen besök: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

senaste uppdatering: 08.04.2022