FRAMTIDEN FÖR BEKÄMPNING AV SKADEDJUR

Under de senaste veckorna har UBA publicerat tre rapporter om studier som behandlar användningen av rodenticider vid bekämpning av skadedjur:

  • 142/2020 Alternativ till användning av biocider: Minskad användning av biocider – Undersökning av alternativ till användning av biocider (juli 2020)
  • 145/2020 Forskning om orsakerna till bevisad vattenförorening med rodenticider (EPT-ämnen) och utveckling av riskreducerande åtgärder för att skydda vattenmiljön (juli 2020)
  • 159/2020 Effektivitet och vidareutveckling av riskminskningsåtgärder för användning av antikoagulerande rodenticider som används som biocider med hög miljörisk (augusti 2020)

MILJÖÖVERFÖRING PÅ MÅNGA VÄGAR

När det gäller de undersökta betena med rodenticider utomhus blir det tydligt att denna metod också bidrar till miljötillförseln via flera vägar: även om betena läggs ut korrekt i enlighet med RMM leder kraftigt regn och översvämningar till att de aktiva substanserna läcker ut i ytvattnet. Utöver de kända primära förgiftningarna hos icke-måldjur som näbbmöss, inkluderades och undersöktes för första gången exponeringen av sångfåglar. Även här är siffrorna alarmerande: Nästan 30 % av de undersökta sångfåglarna var kontaminerade med rester av antikoagulerande medel från skadedjursbekämpning, framför allt rödhake, dvärgbeckasin, talgoxe och bofink.
Dels går de in i betesstationerna för att leta efter föda, dels äter de ryggradslösa djur som tidigare har ätit av betet. Sångfåglar för också med sig föroreningarna genom näringskedjan (rovdjur). Möjlig sekundär förgiftning undersöktes via rödrävar, där nästan 60 % av de undersökta djuren var kontaminerade! Och även om den råtta som tidigare åt av betet inte hittas av ett rovdjur utan dör någonstans under täckmantel, bidrar den aktiva ingrediensen som den innehåller till miljötillförseln.

Alternativ till användning av rodenticider har funnits tillgängliga i flera år. Mogna, effektiva, ekonomiska:

  • Slagfällor i avlopp, som har använts i stort antal under många år i exempelvis Danmark och som har lett till en 98 % (!) minskning av mängden rodenticider som sprids i avlopp i de kommuner som undersökts. Förfarandet är erkänt av UBA som en lämplig, human och effektiv metod för råttbekämpning.
  • Täcklock som hindrar råttor från att ta sig in och ut genom manluckorna.
  • Visuell övervakning, även möjlig med hjälp av kameror, för att se hur situationen faktiskt ser ut.
  • Digitalt övervakade fångstsystem med olika tekniska processer.
  • Integrerade kontrollkoncept, som man gärna talar om, men som alltför sällan verkligen utvecklas och genomförs.

BRÅDSKANDE BEHOV AV FÖRÄNDRING

De publicerade studieresultaten visar tydligt att det finns ett akut behov av att minimera användningen av antikoagulantia som klassificeras som vPBT-substanser. På marknaden finns sedan många år mekaniska och elektriska fångstsystem för övervakning och bekämpning av gnagare, som har visat sig fungera i praktiken i många tillämpningar. Dessutom utvecklar innovativa marknadsaktörer kontinuerligt nya system vars tillförlitlighet och användbarhet ständigt ökar. Enligt min mening kan antikoagulerande rodenticider i de flesta fall inte längre användas på ett ansvarsfullt sätt: Behovet finns ofta inte och miljöriskerna är alldeles för höga.
Det skulle vara bra för branschen att titta på alternativen och pröva dem i stället för att hålla fast vid gamla sätt att göra saker på. Situationen påminner mig lite om bilindustrin: att hålla fast vid föråldrade affärsmodeller under lång tid tills de tvingas tänka om av lagstiftaren och av innovativa konkurrenter, ibland från helt andra sektorer – varvid den drastiska förlust av marknadsandelar och arbetstillfällen som kan förväntas där borde få en att tänka till.Håller du med mig?
Personligen är jag mycket övertygad om att rodenticider kommer att reduceras kraftigt under detta årtionde. Även om så inte är fallet kan man se på siffrorna från de ledande internationella tjänsteleverantörerna att de gradvis har beslutat att drastiskt minska användningen av rodenticider. Så det kommer att hända oavsett vilka de viktigaste drivkrafterna är och jag har inte ens pratat om livsmedelsstandarder. Detta kommer säkerligen att spridas vertikalt i världen. Från en gård, till produktion, till stormarknaden, kommer det att ha en inverkan. Även de kommer att agera mer ansvarsfullt och hållbart, och jag är helt säker på att de en dag kommer att vara ännu mer kopplade till IPM-pyramiden än någonsin tidigare.